Viitekehys ja menetelmät

Kognitiivinen psykoterapia on monissa eri tutkimuksissa todettu vaikuttavaksi hoitokeinoksi erilaisten mielenterveyden häiriöiden hoidossa. Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapia keskittyy ajatusten, toiminnan, tunteiden ja kehollisten reaktioiden ymmärtämisen lisäämiseen, säätelytaitojen harjoitteluun ja toiminnan muutoksiin, joiden avulla yksilön hyvinvointi vahvistuu.

Siihen, kuinka koemme itsemme ja ympäröivän maailman, vaikuttaa aikaisempi eletty ja koettu elämämme. Asioiden merkityksiä on kuitenkin mahdollista muuttaa. 

Kognitiivisen psykoterapian ydintä on tarkastella omaa, joskus hyvin automaattistakin ajatteluamme ja tulla tietoiseksi mahdollisuuksistamme muokata ajatuksiamme ja uskomuksiamme. Tähän tarvitsemme usein myös turvallisen, vuorovaikutteisen yhteistyösuhteen, kannattelua ja jonkun joka tarjoilee vaihtoehtoja, jotta ne tulisivat nähdyiksi. Tarvitsemme kenties myös lohtua ja hoivaa. Luottamuksellinen ja turvallinen vuorovaikutussuhde, jossa on tilaa myös haavoittavien asioiden esiin tuomiselle on muutosmatkalla keskeistä.

Psykoterapiassa on mahdollista käyttää erilaisia kognitiivisen viitekehyksen mukaisia menetelmiä ja työkaluja, jotka voivat olla tukemassa muutosprosessia esimerkiksi terapiaistuntojen välillä tapahtuvan itsenäisen tekemisen kautta. Asiakkaan tilannetta, oireistoa ja selviytymisstrategioita myös havainnollistetaan erilaisin menetelmin. Havainnollistavien menetelmien rinnalla käytetään myös erilaisia kehollisia harjoitteita sekä mielikuva- ja läsnäoloharjoitteita yksilöllisen tarpeen mukaan. Aina keskiössä menetelmien käytössäkin on se, minkä asiakas kokee tarpeelliseksi ja muutosprosessia edistäväksi.

Omaan psykoterapeuttikoulutukseeni kuuluva keskeinen menetelmä on hypnoosi, josta voit lukea lisää hypnoosi -kappaleen sisältä.